تبریک، فرم استخدام شما با موفقیت ثبت شد!

برای اینکه رسماً به مجموعه گلسو بپیوندید،

لازمه که ابتدا در کلاس آموزشی بازاریابان گلسو به مدت 17 دقیقه شرکت کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید: